HAKKIMIZDA

Hakkımızda

BTM GROSS  2010 yılında ÖZGİMAT AŞ tarafından Ankara’da ilk gross marketlerden biri olarak hizmet vermeye başlanmıştır.

BTM Gross olarak gerek perakendeci gerekse toptancı müşterilerimizin ihtiyacını karşılayacak ürün çeşidi, uygun fiyat yapısı, rahat alışveriş alanı ve otopark imkanı sunmaktadır.

Vizyon & Misyon

Misyonumuz

Küresel ve ulusal bazda hızla gelişen teknolojiye, değişen piyasa şartlarına ayak uydurarak etik değerleri ilke edinip, paydaşlarımıza, sektöre, çalışanlarımıza ve ülke ekonomisine azami katkı sunmak.

Vizyonumuz

Yetişmiş insan kaynağı ,güçlü finansal yapısı, çağdaş altyapısı ve sürdürülebilir iş modeli ile tüm paydaşlarımıza değer katarak faaliyet gösterdiğimiz sektörün en iyisi ve lideri olmak.

Değerlerimiz

Hedeflerimizi, paydaşlarımıza karşı etik ve yasaların benimsediği değerler doğrultusunda gerçekleştiririz.

Müşterilerimize iyi hizmet sunmanın öncelikli görevimiz olduğu bilinci ile onların beklentilerini doğru anlamak için özen gösteririz. Bu davranış biçimi, en iyi hizmet ve ürünleri sunduğumuz müşterilerimizin de kendilerini değerli hissedecekleri ve bizimle kazan - kazan ilkesi doğrultusunda uzun vadeli bir ilişki kurmak isteyecekleri ortamı oluşturacağına inanırız.

Şirketimizin istikrar içinde büyümesi ve yarattığı ekonomik değeri artırabilmesi için, en önemli başarı unsuru olarak, verimliliği, sürekli gelişmeyi ve toplam kaliteyi çalışma prensibi olarak kabul ederiz.

Çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli koşulları yaratır. Ekip ruhu ile ortak hedeflere koşan yetkin çalışanlar oluştururuz. Kazanılan değerleri çalışanlarımızın mutluluğunu göz önüne alarak, ayrım gözetmeksizin adaletli olarak dağıtırız.

Kalite Politikamız

Toptan ve perakende gıda zincirindeki sorumluluğumuzu gerçekleştirirken;

Müşteri odaklı, tüm paydaşlarına değer katan ve kazandıran, modern, yenilikçi, sürdürülebilir büyümeyi başaran ve sektöründe lider firma olmak hedefimizdir.

Sağladığımız ürün ve hizmetlerde;

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,

Hesaplı, güvenilir, değer yaratan ve yüksek kaliteli hizmetin adresi olmak,

Zamanında teslimat yapmak,

Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,

Sosyal, toplumsal ve kültürel içerikli konulara duyarlılığın ve toplumsal değerlere katkıda bulunmanın sorumluluğunu taşır.

Toplam kalite felsefesini esas alarak,

Takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşmak,

Performansımızı geliştirecek yaklaşımları belirlemek,

Tüm süreçlerimizde verimliliği arttırmak,

Yetkinlikleri artıracak eğitimlerle çalışanlarımızı geliştirmek,

Çalışanlarımızın memnuniyetine önem vermek,

Tüm faaliyetlerimizde insana ve çevreye duyarlı olmak,

Yasal ve diğer şartlara uyarak sistemimizi sürekli geliştirmek,

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilen Korunması

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz Öz Gimat A.Ş. (“Öz Gimat” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Öz Gimat tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.


2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Öz Gimat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Öz Gimat tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Öz Gimat’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Öz Gimat’nın ve Öz Gimat ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Öz Gimat Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.


4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Öz Gimat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Öz Gimat tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Öz Gimat’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Öz Gimat’nın ve Öz Gimat ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Doğan Holding A.Ş. ve Doğan Online Grup Şirketleri, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.


5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Öz Gimat Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Öz Gimat, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Öz Gimat’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ
 

Şirketimiz Öz Gimat A.Ş. (“Öz Gimat” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Öz Gimat tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.
 

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Öz Gimat tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.
 

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri Öz Gimat Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, Öz Gimat iş ortakları tarafından Öz Gimat müşterilerine Öz Gimat’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Öz Gimat’na ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Öz Gimat’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Öz Gimat’nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Öz Gimat’nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.